Arhiva M 06/6B – „Dezvoltare locala si sustenabila in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul GAL” – Proiect GAL Olt – Dunare

Arhiva M 06/6B – „Dezvoltare locala si sustenabila in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul GAL”

Arhiva M 07/6B – „Investitii in infrastructura sociala care vizeaza si minoritatea roma”
25 septembrie 2023
Arhiva M 05/6A – „Modernizarea activitatilor din domeniul non – agricol cu scopul mentinerii si crearii de noi locuri de munca”
27 septembrie 2023

Arhiva M 06/6B – „Dezvoltare locala si sustenabila in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul GAL”

MASURA M 06/6B

DEZVOLTARE LOCALA SI SUSTENABILA IN INTERES COLECTIV A COMUNITATILOR DIN TERITORIUL GAL

Măsura va contribui la crearea, îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, vizand satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului și crearea unor noi locuri de muncă.

Dezvoltarea socio-economică a spaţiului rural este indispensabil legată de existența și accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de agrement și culturale. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de agrement, culturale, a serviciilor de baza reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii și care pot conduce la incluziune socială, inversarea tendințelor de declin economic, social și de depopulare a zonelor rurale.

În ceea ce priveste asigurarea serviciilor de baza pentru mediul rural din teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE, perspectivele de dezvoltare a spatiului rural sunt afectate negativ de infrastructura slab dezvoltata si ineficienta. Drept urmare, dezvoltarea unei infrastructuri materiale si sociale rurale, care sa o apropie cel putin de nivelul celei din mediul urban, va facilita infiintarea de activitati agricole/neagricole in spatiul rural, care sa genereze crearea de noi locuri de munca permanente sau temporare.

Principalul scop al masurii este modernizarea satelor din teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE prin oferirea unui nivel decent de trai, educatie si ingrijire a copiilor, pastrand totodata identitatea si specificul traditional care reprezinta o importanta sursa de dezvoltare locala..

Principalul scop al masurii vizeaza imbunatatirea infrastructurii si a serviciilor de baza neadecvate care constituie principalul element ce mentine decalajul dintre mediul rural si cel urban si reprezinta un impediment in calea eGALitatii de sanse si a dezvoltarii socio-economice.

Conform nevoilor identificate in teritoriu, infrastructura de baza este subdezvoltata, impiedicand cresterea economica si ocuparea fortei de munca.

Obiectivele acestei masuri sunt reprezentate de:

  • Cresterea accesului populatiei din teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE la infrastructura locala si servicii;
  • Asigurarea conditiilor de sanatate, protectia mediului, accesibilitate, educatie si cultura, reducandu-se astfel migrarea populatiei catre mediul urban;
  • Asigurarea premiselor pentru dezvoltarea unei economii durabile competitive;
  • Dezvoltarea unitara si coerenta a teritoriului GAL ECOLEG OLT DUNARE.

O alta componenta a vietii sociale, vizata de aceasta masura, este si cea culturala care poate contribui la cresterea gradului de atractivitate a teritoriului GAL ECOLEG OLT DUNARE pentru populatia tanara. Avand in vedere starea de degredare a spatiilor in care ar putea fi desfasurate activitati care sa duca la conservarea patrimoniului cultural imaterial este necesara reabilitarea, modernizarea si dotarea acestora.

Actiunile implementate in teritoriu vor avea caracter inovativ si un rol deosebit in intelegerea si asumarea unor angajamente privind protectia mediului, precum si a unor actiuni de adaptare la efectele schimbarilor climatice, prin promovarea de practici si tehnologii cu emisii reduse de gaze nocive, metode de anvelopare a cladirilor si identificarea de noi surse de energie regenerabila. Se acorda o importanta deosebita eficientizarii energetice a investițiilor prin economisirea energiei, acesta fiind un criteriu de selecție.

Beneficiari directi:

  • Autoritati publice locale (comune, orase) si asociatiile acestora, conform legislatiei nationale in vigoare;
  • Unitati de cult conform legislatiei nationale in vigoare;
  • ONG-uri.

Valoarea ajutorului public nerambursabil va fi cuprinsa intre: 5.000 – 100.000 Euro.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de:

  • 100% pentru investitii negeneratoare de venit;
  • 100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publica;
  • 80% pentru investitii generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis.