Ghiduri ale solicitantului – Proiect GAL Olt – Dunare

Ghiduri ale solicitantului

Ghiduri ale solicitantului

Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective:
a. Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă;
b. Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură;
c.  Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri;
d.  Creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii.

Ghidul Solicitantului, explicatii si formulare pentru accesarea  Masura 112

 

Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective:

a. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
b. Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;
c. Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;
d. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.

Ghidul Solicitantului, explicatii si formulare pentru accesarea  Masura 121

 

Masura 141  „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta”.

Ghidul Solicitantului, explicatii si formulare pentru accesarea  Masura 141

 

Măsura 123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective principale:
a.  Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse agricole şi forestiere competitive;

b.  Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât şi în cea de distribuţie a produselor obţinute;
c.  Îmbunătăţirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creşterea valorii adăugate a produselor agricole;

d.  Creşterea valorii adăugate a produselor forestiere precum şi a eficienţei economice a activităţii   microîntreprinderilor,  prin dezvoltarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de prelucrare.

Ghidul Solicitantului, explicatii si formulare pentru accesarea  Masura 123

 

Măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole” se încadrează în Axa II – „Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural” şi are ca obiective:
a. Creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei, solurilor, a pădurilor cu rol de protecţie împotriva factorilor naturali şi antropici dăunători, precum şi de asigurare a funcţiilor recreative, pe baza rolului multifuncţional al acesteia;
b. Extinderea suprafeţei ocupate de păduri prin sprijinirea lucrărilor de împădurire şi întreţinere a plantaţiilor;
c. Pădurile înfiinţate prin această măsură sunt menite să protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifuncţional pe care îl au;

Ghidul Solicitantului, explicatii si formulare pentru accesarea  Masura 221

 

Masura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi ” se încadreaza în Axa III – „Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin încurajarea activitatilor non-agricole, în scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale:

Obiectivele specifice ale Masurii 312 se refera la:
1.Crearea si mentinerea locurilor de munca în spatiul rural;
2.Cresterea valorii adaugate în activitati non-agricole;

3.Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-întreprinderi.

Obiectivele  operationale
 ale Masurii 312 se refera la:
1. Crearea de micro-intreprinderi precum si dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol în spatiul rural;
2. Încurajarea initiativelor de afaceri promovate, în special de catre tineri si femei;
3. Încurajarea activitatilor  mestesugaresti si a altor activitati traditionale;
4. Reducerea gradului de dependenta fata de agricultura;

Ghidul Solicitantului, explicatii si formulare pentru accesarea  Masura 312

 

Masura 313 „Incurajarea activitatilor turistice ” se încadreaza în Axa III – „Imbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice prin cooperare si metode inovative care sa contribuie la cresterea numarului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural.

Obiectivele specifice ale M?surii 313 se refera la:
1.  Crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism;
2.  Cresterea valorii adaugate în activitati de turism;
3.  Crearea, îmbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice;
4.  Cresterea numarului de turisti si a duratei vizitelor.

Ghidul Solicitantului, explicatii si formulare pentru accesarea  Masura 313 

 

Masura 322  „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale se încadreaza în Axa III – „Calitatea vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiective:

a. Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza în spatiul rural;
b. Imbunatatirea accesului la servicii de baza pentru populatia rurala;
c. Cresterea numarului de sate renovate;
d. Cresterea numarului de obiective de patrimoniu din spatiul rural

Ghidul Solicitantului, explicatii si formulare pentru accesarea  Masura 322

 

Măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare” se încadrează în Axa IV – „LEADER” şi reprezintă una din cele trei măsuri de investiţii ale acestei Axe.

Cooperarea înseamnă mai mult decât includerea într-o rețea. Prin acțiunea de cooperare, Grupurile de Acțiune Locală sunt încurajate și sprijinite să întreprindă o acțiune comună cu alte grupuri LEADER sau cu un grup care are o abordare similară și care se află într-o altă regiune, într-un alt stat membru sau chiar într-o țară terță.
Prin intermediul Măsurii 421 se vor finanța proiecte de cooperare transnațională (între România și alte state membre sau terțe) și inter-teritorială (în cadrul României, între GAL și alte grupuri/ parteneriate care funcționează după principiul LEADER, parteneriate public-private selectate în cadrul Axei III conform art. 59 e) din Regulamentul (CE) nr. 1698/ 2005 sau orice alte grupuri rurale organizate după metoda LEADER (grupuri locale care să aibă un rol activ în dezvoltarea rurală, să fie organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, grupuri de inițiativă locală, micro-regiuni și alte parteneriate de tip LEADER, grupuri finanțate prin Axa IV din FEP) și recunoscute de statul membru.
În cadrul LEADER sunt posibile două tipuri de cooperare:
· cooperare interteritorială: cooperarea între diverse zone rurale din același stat membru. Aceasta poate avea loc între grupuri LEADER și este, de asemenea, deschisă altor grupuri locale care utilizează aceeași abordare participativă;
· cooperarea transnațională: cooperarea între grupuri LEADER din cel puțin două state membre sau între grupuri din țări terțe care au o abordare similară.
Proiectele eligibile pentru sprijin vor fi acțiuni comune care corespund obiectivelor măsurilor din cele 3 axe (Axele I, II și III) ale FEADR. Acțiunile comune pot avea ca obiectiv și construcția instituțională: schimb de experiență și bune practici privind dezvoltarea locală prin publicații comune, organizarea de evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri de program și de personal) sau lucrări de dezvoltare comune sau coordonate în comun, precum şi acţiuni de instruire.
De asemenea, sunt eligibile costuri ocazionate de pregătirea proiectului.
Funcționarea unei structuri comune este considerată cea mai integrată formă de cooperare.
Proiectele de cooperare vor fi selectate de către:
· Grupurile de Acțiune Locală, dacă au integrate în strategia lor de dezvoltare acțiuni de cooperare. În acest caz, criteriile de eligibilitate și selecție vor fi elaborate și aplicate de GAL și incluse în strategia de dezvoltare locală.
· AM- PNDR, pentru celelalte GAL-uri, care nu au prevăzut aceste acțiuni în strategia lor de dezvoltare locală. În acest caz, criteriile de selecție vor fi elaborate de Autoritatea de Management.
Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta.

Ghidul Solicitantului, explicatii si formulare pentru accesarea  Masura 421