Leader Cooperare – Proiect GAL Olt – Dunare

Leader Cooperare

Măsura 19 – Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER este un instrument important pentru România în reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților dintre urbanrural.

Experiența actuală reflectă o capacitate de dezvoltare la nivel local ce nu răspunde în totalitate nevoilor locale, în special în ceea ce privește colaborarea între partenerii publici și privați, iar abordarea strategică trebuie încurajată și dezvoltată. În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, dezvoltarea locală LEADER este plasată sub responsabilitatea comunității și beneficiază de sprijinul FEADR. Cooperarea transnațională și inter-teritorială a devenit un instrument important pentru actorii din mediul rural fiind un mecanism eficient pentru a ajuta zonele rurale să se dezvolte și să găsească împreună soluții la problemele comune.

Cooperarea LEADER implică colaborare dar la un nivel mult mai dinamic. Aceasta încurajează și sprijină Grupurile de Acțiune Locală să efectueze acțiuni comune cu alt/alte grup/grupuri LEADER din altă regiune sau Stat membru sau chiar cu grupuri din alte state europene. Obiectivul general al cooperării este de a îmbunătăți potențialul zonelor LEADER. Cooperarea interteritorială și transnațională este un mod de a îmbunătăți perspectivele și strategiile locale, de a obține acces la informații și idei noi, de a învăța din experiența altor regiuni sau țări, de a stimula și sprijini inovarea, de a dobândi aptitudini și a obține mijloace pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate. Pentru GAL-urile din România, cooperarea transnațională reprezintă o oportunitate excelentă pentru a avea acces la experiențele existente în alte state europene și de a se conecta și integra în comunitatea europeană LEADER.

Acțiunile de cooperare sunt eligibile pentru sprijin dacă acestea contribuie la atingerea obiectivelor SDL. În acest sens, în elaborarea SDL-urilor, s-a avut în vedere includerea intenției GAL-urilor de a desfășura activități de cooperare. Pentru a facilita implementarea proiectelor de cooperare, se poate acorda asistență tehnică pregătitoare în acest sens, cu condiția ca Grupurile de Acțiune Locală să poată demonstra că au în vedere implementarea unui proiect concret de cooperare. Cooperarea este o modalitate prin care se pot extinde perspectivele locale și pot fi aduse cunoștințe în teritoriu pentru a îmbunătăți strategiile locale. Activitățile de cooperare pot intensifica caracterul inovator al acțiunilor de dezvoltare locală, contribuind la creșterea competitivității teritoriului respectiv prin: consolidarea capacităților și aducerea de noi parteneri de afaceri, difuzarea de inovare, know-how și competențe noi.

În plus față de potențialul cooperării inter-teritoriale (în interiorul unui stat membru), cooperarea transnațională conferă o valoare adăugată europeană suplimentară dezvoltării locale.

În acest sens sprijinul din cadrul sub-măsurii 19.3 – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală este oferit pentru pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate în perioada de programare 2014-2020, astfel:

 • Componenta A – Asistență tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor selectate
 • Componenta B – Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate Activitățile privind implementarea proiectelor de cooperare includ, printre altele:
 • promovarea unor produse, practici, procese și tehnologii noi;
 • organizarea unor procese de lucru comune, prin partajarea echipamentelor și resurselor;
 • crearea unor lanțuri scurte alimentare și a unor piețe locale;
 • promovarea grupurilor de producători;
 • acțiuni care sprijină grupurile vulnerabile;
 • activități culturale comune care contribuie la obiectivele SDL;
 • abordările colective ale proiectelor de mediu;
 • proiecte pilot care vizează oricare dintre acțiunile de mai sus;
 • schimbul de experiență și bunele practici privind dezvoltarea locală. Responsabilitățile fiecărui partener în ceea ce privește acțiunea de cooperare vor fi detaliate în cadrul proiectului de cooperare și Acordului de Cooperare, inclusiv abordarea unitară a activităților din acord, semnat de toți partenerii care participă la proiect. Acest document trebuie să includă referințe cu privire la bugetul general planificat, obiectivele proiectului, activitățile pentru implementarea comună și realizarea acestora, rolul fiecărui partener, un calendar de activități pentru implementarea proiectului și contribuția financiară a fiecărui partener în cadrul proiectului. Proiectele de cooperare vor fi implementate sub responsibilitatea unui partener coordonator. Aria de aplicabilitate a activităților de cooperare aferente sub-măsurii 19.3 Prin sub-măsura 19.3 se vor finanța:
 • proiectele de cooperare transnațională (dintre GAL-uri din România și alte structuri similare din statele europene) și
 • cooperare interteritorială (pe teritoriului României) între GAL-uri și alte structuri similare din România Structuri similare cu GAL pot fi: parteneriatele de tip DLRC sau alte parteneriate, ca de exemplu un grup de parteneri publici și privați locali pe un teritoriu rural/urban, care implementează o strategie de dezvoltare locală (scopul acțiunilor acestui grup trebuie să fie similar cu cele ale unui GAL). Selecția proiectelor de Asistență tehnică pregătitoare și a proiectelor de cooperare se va realiza de către AM PNDR, în cadrul unui sistem de depunere permenentă a solicitărilor, cu selecție periodică, în termen de 4 luni de la data depunerii solicitării de proiect, conform articolului 44 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.