Leader – In Europa – Proiect GAL Olt – Dunare

Leader – In Europa

26 iulie 2017
Leader – In Romania
27 iulie 2017

Leader – In Europa

IN EUROPA

In conformitate cu Regulamentul  European 1305/2013

Articolul 52

Rețeaua europeană pentru dezvoltare rurală

(1) În conformitate cu articolul 51 alineatul (1), se creează o rețea europeană pentru dezvoltare rurală în scopul interconectării rețelelor, organizațiilor și administrațiilor naționale care își desfășoară activitatea în domeniul dezvoltării rurale la nivelul Uniunii.

(2) Interconectarea prin intermediul rețelei europene pentru dezvoltare rurală are ca scop:

(a) sporirea gradului de implicare a tuturor părților interesate și în special părțile interesate din sectorul agricol, forestier și din alte domenii din sfera dezvoltării rurale, în implementarea dezvoltării rurale;

(b) ameliorarea calității programelor de dezvoltare rurală;

(c) contribuția la informarea publicului larg cu privire la beneficiile politicii de dezvoltare rurală;

(d) sprijinirea evaluării programelor de dezvoltare rurală.RO 20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/523

( 1 ) Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).

( 2 ) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(3) Sarcinile rețelei sunt următoarele:

(a) colectarea, analizarea și diseminarea informațiilor cu privire la acțiunile din domeniul dezvoltării rurale;

(b) acordarea de sprijin în privința proceselor de evaluare și a colectării și gestionării datelor;

(c) colectarea, consolidarea și difuzarea la nivelul Uniunii a bunelor practici de dezvoltare rurală, inclusiv în privința metodologiilor și a instrumentelor de evaluare;

(d) înființarea și funcționarea unor grupuri tematice și/sau a unor ateliere de lucru, în vederea facilitării schimbului de expertiză și a sprijinirii implementării, monitorizării și dezvoltării ulterioare a politicii de dezvoltare rurală;

(e) furnizarea de informații privind evoluția situației zonelor rurale din Uniune și din țările terțe;

(f) organizarea de reuniuni și seminarii la nivelul Uniunii pentru participanții activi la dezvoltarea rurală;

(g) sprijinirea rețelelor naționale și a inițiativelor de cooperare transnațională, precum și schimbul privind acțiunile și experiența în domeniul dezvoltării rurale cu rețele din țările terțe;

(h) în mod specific pentru grupurile de acțiune locală:

(i) crearea de sinergii cu activitățile desfășurate la nivel național sau regional, sau la ambele niveluri de către rețelele respective în ceea ce privește acțiunile de consolidare a capacităților și schimbul de experiență; și

(ii) cooperarea cu organismele de interconectare și cu cele care oferă asistență tehnică pentru dezvoltarea rurală, create de FEDER, FSE și FEPAM, în ceea ce privește activitățile de dezvoltare locală ale acestora și cooperarea transnațională.

(4) Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește structura organizațională și modul de operare a rețelei europene pentru dezvoltare rurală. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 84.

Articolul 53

Rețeaua Parteneriatului european pentru inovare

(1) Se creează o rețea PEI pentru a sprijini PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii menționate la articolul 55, în conformitate cu articolul 51 alineatul (1). Această rețea permite interconectarea grupurilor operaționale, a serviciilor de consiliere și a cercetătorilor.

(2) Rețeaua PEI vizează:

(a) facilitarea schimbului de expertiză și de bune practici;

(b) stabilirea unui dialog între fermieri și comunitatea cercetătorilor și facilitarea incluziunii tuturor părților interesate în procesul de schimb de cunoștințe.

(3) Sarcinile rețelei PEI sunt următoarele:

(a) furnizarea unui serviciu de asistență tehnică și furnizarea de informații actorilor principali referitoare la PEI;

(b) încurajarea înființării de grupuri operaționale și furnizarea de informații în legătură cu oportunitățile oferite de politicile Uniunii;

(c) facilitarea creării de inițiative de cluster și de proiecte-pilot sau demonstrative care ar putea avea legătură, printre altele, cu următoarele aspecte:

  • creșterea productivității agricole, a viabilității economice, a durabilității, a producției și a eficienței utilizării resurselor;
  • inovarea în sprijinul bioeconomiei;
  • biodiversitatea, serviciile ecosistemice, funcționalitatea solului și gestionarea durabilă a apei;
  • produsele și serviciile inovatoare pentru lanțul de aprovizionare integrat;
  • lansarea de noi oportunități pe piață și în privința produselor pentru producătorii primari;
  • calitatea produselor alimentare, siguranța alimentară și alimentația sănătoasă;
  • reducerea pierderilor după recoltare și a risipei de alimente.

(d) Colectarea și diseminarea informațiilor în domeniul PEI, inclusiv rezultatele cercetărilor și noile tehnologii relevante pentru inovare și schimbul de cunoștințe și schimburile în domeniul inovării cu țările terțe.

(4) Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește structura organizațională și modul de operare a rețelei PEI. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 84.RO L 347/524 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013