Leader – In Romania – Proiect GAL Olt – Dunare

Leader – In Romania

Leader – In Europa
27 iulie 2017
Dictionar de termeni
27 iulie 2017

Leader – In Romania

IN ROMANIA

In conformitate cu Regulamentul  European 1305/2013

Articolul 54

Rețeaua rurală națională

(1) Fiecare stat membru creează o rețea rurală națională, care grupează organizațiile și administrațiile implicate în dezvoltarea rurală. Parteneriatul menționat la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013face, de asemenea, parte din rețeaua rurală națională.

Statele membre care aplică programe regionale pot prezenta spre aprobare un program specific pentru crearea și operarea rețelei lor rurale naționale.

(2) Interconectarea prin intermediul rețelei rurale naționale are ca scop:

(a) sporirea gradului de implicare a părților interesate în implementarea dezvoltării rurale;

(b) ameliorarea calității punerii în aplicare a programelor de dezvoltare rurală;

(c) informarea publicului larg și a potențialilor beneficiari cu privire la politica de dezvoltare rurală și oportunitățile de finanțare;

(d) încurajarea inovării în agricultură, producția alimentară, silvicultură și zonele rurale.

(3) Sprijinul acordat din FEADR în temeiul articolului 51 alineatul (3) se utilizează:

(a) pentru structurile necesare operării rețelei;

(b) pentru pregătirea și implementarea unui plan de acțiune care să includă cel puțin următoarele elemente:

(i) activitățile referitoare la colectarea de exemple de proiecte care să acopere toate prioritățile programelor de dezvoltare rurală;

(ii) activitățile referitoare la facilitarea schimburilor tematice și analitice între părțile interesate din domeniul dezvoltării rurale, a partajării și a diseminării rezultatelor;

(iii) activitățile referitoare la furnizarea de formare și de interconectare destinate grupurilor de acțiune locală și în special asistență tehnică pentru cooperarea interteritorială și transnațională, facilitarea cooperării între grupurile de acțiune locală și căutarea de parteneri pentru măsura menționată la articolul 35;

(iv) activitățile referitoare la furnizarea de interconectare destinate consultanților și serviciilor de sprijinire a inovării;

(v) activitățile referitoare la punerea în comun și diseminarea rezultatelor monitorizării și ale evaluării;

(vi) un plan de comunicare, inclusiv publicitate și informații privind programul de dezvoltare rurală în acord cu autoritățile de management, precum și activități de informare și comunicare destinate publicului larg;

(vii) activitățile referitoare la participarea și contribuția la activitățile rețelei europene pentru dezvoltare rurală.

(4) Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește norme privind înființarea și modul de operare a rețelelor rurale naționale și conținutul programelor specifice menționate la alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 84.