M 07/6B – „Investitii in infrastructura sociala care vizeaza si minoritatea roma”) pentru fiecare masura si de trecut informatiile ce le-am sintetizat eu iar in PDF de atasat fiecare masura in parte – Proiect GAL Olt – Dunare

M 07/6B – „Investitii in infrastructura sociala care vizeaza si minoritatea roma”) pentru fiecare masura si de trecut informatiile ce le-am sintetizat eu iar in PDF de atasat fiecare masura in parte

MASURA M 07/6B

INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA CARE VIZEAZA SI MINORITATEA ROMA

In prezent, infrastructura sociala nu are capacitatea de a sustine un nivel decent de educatie si de ingrijire a copiilor sau a persoanelor varstnice din categoriile marginalizate, inclusiv a minoritatii rome. Prin implementarea proiectelor din cadrul acestei masuri, abandonul școlar timpuriu poate fi diminuat intrucat lipsa unor astfel de centre este legata direct de aceasta problema, avand un impact direct al educatiei asupra sanselor de a ocupa un loc de munca in viitor. Pentru persoanele varstnice din categoriile marginalizate, inclusiv minoritatea roma masura propusa pune accentul pe urmatoarele obiective in domeniul imbatranirii active si anume: prelungirea si imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice, promovarea participarii sociale active si demne a acestora, astfel incat abordarea sa fie integrata si orientata pe nevoile comunitatii. Abordarea integrata se va realiza in parteneriat cu finantarile ce vor fi obtinute in cadrul POCU 2014-2020, AP 5/PI 9.vi/OS 5.2 si vizeaza proiecte integrate definite ca fiind cele care includ activități combinate din domenii precum: educație (educația timpurie de nivel antepreșcolar și preșcolar, învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii), ocupare, locuire, furnizarea de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale), inclusiv prin susținerea activității asistenților sociali, asistenților medicali comunitari, școlari și sanitari (inclusiv romi), însoțitorilor persoanelor cu dizabilități și altor persoane pentru furnizarea acestor servicii. Integrarea minoritatii rome, evitand segregarea, este o componenta importanta intrucat la nivelul teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE se regasesc comunitati importante in localitatile: Corabia, Izbiceni, Rusanesti s.a.

Infiintarea centrelor comunitare de zi pentru persoane varstnice/ copii si alti membrii ai comunitatilor marginalizate joaca un rol important in dezvoltarea spiritului comunitar si a voluntariatului. Pentru copiii scolari, centrele propuse a se realiza prin intermediul prezentei masuri ofera copiilor din medii defavorizate conditii de educaţie si „control social” dupa orele de scoala. Activitatile centrului de zi pentru copii sunt complementare celor realizate de alte servicii publice (invatamant, sanatate). Pentru persoanele varstnice din categoriile defavorizate insa, pensionarea si batranetea pot aduce cu sine izolarea sociala, foarte multi varstnici confruntandu-se cu sentimentul inutilitatii.

Actiunile implementate in teritoriu vor avea caracter inovativ si un rol deosebit in intelegerea si asumarea unor angajamente privind protectia mediului, adaptare la efectele schimbarilor climatice, prin organizarea unor campanii de informare si sensibilizare a populatie pentru integrarea minoritatii rome. Valoarea adaugata a masurii deriva din următoarele:

 • prin asistenta gratuita acordata in timpul zilei copiilor, care provin in primul rand din familii aflate in dificultate (familii cu situatie materiala precara si/sau familii dezorganizate, inclusiv familii monoparentale) se da astfel posibilitatea parintilor de a-si gasi un loc de munca si de a putea oferi conditii materiale adecvate cresterii copiilor.
 • prin parteneriatele create in vederea functionarii centrului comunitar pe mai multe paliere are loc imbunatatirea si accesibilizarea serviciilor locale de asistenta sociala/de educatie in mediul rural;
 • mentinerea copilului in familie, evitandu-se intrarea in sistemul de protectie din cauze preponderent socio-economice;
 • integrarea minoritatii rome in viata sociala si economica a comunitatii locale;

Implicarea varstnicilor in activitati desfasurate in cadrul centrelor de zi joaca un rol important in mentinerea starii lor de sanatate fizica si psihica, prevenind izolarea sociala.

Integrarea altor categorii marginalizate in societate care fac parte in populatia locala.

Beneficiari directi:

 • Autoritățile pulice locale cu responsabilități în domeniu si asociatiile acestora;
 • Autoritățile pulice locale cu responsabilități în domeniu ori asociatiile acestora in parteneriate cu actori sociali relevanti;
 • Furnizori de servicii sociale în condițiile legii;
 • Entitati publice sau private care se obliga sa devina furnizori autorizati de servicii sociale pana la finalizarea investitiilor;
 • Grupuri de Actiune Locala (GAL) in cazul in care niciun alt beneficiar nu prezinta interes si se aplica masuri de evitare a conflictelor de interese)*

*GAL-urile pot fi beneficiari pentru operatiunile de interes public ce vizeaza minoritati, infrastructura sociala si broadband pentru comunitate si teritoriul respectiv identificate in SDL in cazul in care niciun alt solicitant nu-si manifesta interesul si se aplica masuri de evitare a conflictului de interese.

 

Valoarea ajutorului public nerambursabil va fi cuprinsa intre: 5.000 – 100.000 Euro. Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de:

 • 100% pentru investitii negeneratoare de venit;
 • 100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publica;
 • 80% pentru investitii generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis.